D.Pharma                  
B.Pharma                  
M.Pharm                   
B.Ed.                           
MBA                            
DDEC,Ramaipur       
DDECIS,Ghatampur